Telèfon: 936 921 130   Mail:

cat valls esp valls

Búsqueda - Categorías
Búsqueda - Contactos
Búsqueda - Contenido
Búsqueda - Servidor de Noticias Externas
Búsqueda - Enlaces Web
VM - Search, Virtuemart Product
En nuestra Tienda
logowebCAT
la seva compra
Carret buit

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS


Farmacia Mercedes Valls Maynou
www.farmaciavallsonline.es
Avd. Catalunya 17, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
NIF: 37587053-Q
Teléfono: 936 921 130

 

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El lloc web, www.farmaciavallsonline.cat, (d'ara endavant, el “Lloc web”) és propietat de FARMÀCIA MERCEDES VALLS MAYNOU (a partir d’aquí “L'EMPRESA”), amb domicili social en Av. CATALUNYA, 17, 08290, CERDANYOLA DEL VALLS, BARCELONA i C.I.F/NIF nº 37587053Q

L'EMPRESA li dóna la benvinguda i li convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest lloc Web (d'ara endavant, les “Condicions Generals d'Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb l'establert a la normativa espanyola d'aplicació. Atès que L'EMPRESA podria modificar en el futur aquestes Condicions d'Ús, li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l'ànim que l'ús del Lloc web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, L'EMPRESA informa l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús serà rebuda i solucionada contactant amb L'EMPRESA a través del tel. 936921130, o en l'adreça de correu electrònic:

1. Objecte

L'EMPRESA subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al Lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d'Ús així com a la política sobre tractament de dades personals (d'ara endavant, la “Política de Protecció de Dades”). L'accés a aquest Lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de “Usuari” i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Ús, reservant-se L'EMPRESA el dret a modificar-los a qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari, l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigent en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest Lloc web, per la qual cosa si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d'abstenir-se respecte a l'ús del present Lloc web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc web de continguts i/o serveis específics, la utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

2. Serveis

A través del Lloc web, L'EMPRESA, ofereix als Usuaris la possibilitat de:

• Conèixer els productes i serveis que ofereix l'empresa.
• Sol·licitar assessorament sobre els serveis prestats.
• Accedir a les últimes ofertes promocionades.
• Mantenir-se informat sobre les activitats programades.
• Realitzar comandes, compres o encàrrecs a través de formulari habilitat a aquest efecte.
• Registrar-se com a usuari per controlar les seves compres a l’àrea privada.
• Sol·licitar informació i realitzar consultes a través de formulari de contacte.

(D'ara endavant els “Serveis”).

3. Privadesa i Tractament de Dades

Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'EMPRESA donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva de l'EMPRESA i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l'EMPRESA de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment de tals obligacions. En cap cas l'accés al Lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de les dites dretes, tret que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús del Lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l'EMPRESA o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el mateix lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L'EMPRESA és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas L'EMPRESA l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i Responsabilitats de l'Usuari del lloc web

L'Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús del Lloc web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptades i (iv) l'ordre públic.
b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per accedir al Lloc web.
c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantenir-los actualitzats a tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. . L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'EMPRESA o a tercers per la informació que faciliti.
No obstant l'establert a l'apartat anterior l'Usuari haurà d'així mateix abstenir-se de:
a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'EMPRESA, dels seus proveïdors o de tercers.
i) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'EMPRESA, tercers proveïdors i altres Usuaris.
f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'EMPRESA o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se en els continguts.
h) Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels continguts.
i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

o De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
o Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.
o Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
o Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic.
o Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
o Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
o Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a l'EMPRESA o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.
o Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
o Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
o Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc web.


Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la a tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a l'EMPRESA qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l'accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, L'EMPRESA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.
Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment poguessin derivar-se per a l'EMPRESA


6. Responsabilitats

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o que es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, titular de la targeta, o targetes.

A més, ​​les següents activitats també estan prohibides explícitament:

-Vendre medicaments receptats il·legalment


L'EMPRESA no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.
L'EMPRESA no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.
L'EMPRESA podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a les presents Condicions Generals d'Ús. L'EMPRESA no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús del Lloc web. Únicament serà responsable d'eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:


a) interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'EMPRESA
b) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics o qualssevol uns altres.
c) abús indegut o inadequat del Lloc web.
d) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de l'EMPRESA es reserven el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.
L'EMPRESA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Lloc web. Així mateix, L'EMPRESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'Usuari reclamat per l'EMPRESA dels danys o perjudicis causats.
Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a l'EMPRESA indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar L'EMPRESA enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva banda que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del Lloc web.


7. Hipervincles
L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el Lloc web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de l'EMPRESA.
El Lloc web de l'EMPRESA inclou enllaços a uns altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, L'EMPRESA no es responsabilitza del contingut d'aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.
Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc web (i) no podran donar a entendre que L'EMPRESA recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb L'EMPRESA, ni afirmar que L'EMPRESA ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de l'EMPRESA; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc web diferent de la pàgina principal; (v) haurà d'enllaçar amb la pròpia adreça del Lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu web o dins d'un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web. L'EMPRESA, podrà sol·licitar, a qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. L'EMPRESA, no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web.
En conseqüència, L'EMPRESA, no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

8. Durada i terminació
La prestació del servei del present Lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, L'EMPRESA, podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, L'EMPRESA, anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.


9. Declaracions i Garanties
En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, L'EMPRESA, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure's tals declaracions i garanties.


10. Força major
L'EMPRESA no serà responsable en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.


11. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció


Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els jutjats corresponents al domicili de l'EMPRESA
En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d'Ús resultés no exigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta no exigibilidad o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin no exigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, L'EMPRESA, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mida del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en l'estipulació original.POLITICA DE PRIVACITAT


El lloc web, www.farmaciavallsonline.cat (d'ara endavant, el “Lloc web”) és propietat de l'empresa FARMÀCIA MERCEDES VALLS *MAYNOU (d'ara endavant L'EMPRESA), amb domicili social en *AVD CATALUNYA, 17, 08290, *CERDANYOLA DEL VALLS, BARCELONA, C.I.F nº 37587053Q, i correu electrònic en compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d'aplicació, l’informa que:

1. Totes les dades de caràcter personal facilitades a l'EMPRESA seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre, i quedaran incorporades en el fitxer USUARIS DE LA WEB, degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

2. Les dades són recaptades per a l'administració general i manteniment de la web, resolució de consultes o reclamacions de clients i usuaris, gestió de les comandes o encàrrecs realitzades a través de la pàgina web, informació sobre ofertes i nous productes.

3. Sempre que l'Usuari no s'oposi expressament, procedirem a remetre-li informació comercial relacionada amb els serveis de l'EMPRESA, Si no desitja rebre publicitat pot indicar-ho via email en l'adreça electrònica:


4. L'EMPRESA es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés.

5. L'Usuari certifica que és major de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb l'establert en la present Política de Privadesa.

6. L'Usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a l'EMPRESA carta degudament signada a la nostra adreça postal o electrònica on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d'acompanyar-se fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

7. L'Usuari autoritza al tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats quan en consignar les seves dades, accepta aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT.

generalitat

Utilitzem Cookies pròpies i de tercers per facilitar-li la navegació i mostrar-li informació relacionada amb les seves preferències. Si vostè tanca aquesta finestra i/o si contínua navegant, considerarem que accepta el seu ús. No obstant això, si ho desitja pot canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Accepta l'ús de Cookies per aquest lloc web?